Traditional

雨中花/夜行船

夢破江南春信,漸入江梅,暗香初發。
乞與橫斜疏影,為憐清絕。
梁苑相如,平生有賦,未甘華發。
便廣寒爭遣,韶華驚怨,詎妨輕折。
揚州二十四橋歌吹,不道畫樓聲歇。
生怕有,江邊一樹,要堆輕雪。
老去苦無歡事,淩波空有纖襪。
恨無好語,何郎風味,定教誰說。

Simplified

雨中花/夜行船

梦破江南春信,渐入江梅,暗香初发。
乞与横斜疏影,为怜清绝。
梁苑相如,平生有赋,未甘华发。
便广寒争遣,韶华惊怨,讵妨轻折。
扬州二十四桥歌吹,不道画楼声歇。
生怕有,江边一树,要堆轻雪。
老去苦无欢事,凌波空有纤袜。
恨无好语,何郎风味,定教谁说。

Pronunciation

yǔ zhōng huā / yè xíng chuán

mèng pò jiāng nán chūn xìn , jiàn rù jiāng méi , àn xiāng chū fā 。
qǐ yǔ héng xié shū yǐng , wéi lián qīng jué 。
liáng yuàn xiāng rú , píng shēng yǒu fù , wèi gān huá fā 。
biàn guǎng hán zhēng qiǎn , sháo huá jīng yuàn , jù fáng qīng zhē 。
yáng zhōu èr shí sì qiáo gē chuī , bù dào huà lóu shēng xiē 。
shēng pà yǒu , jiāng biān yī shù , yào duī qīng xuě 。
lǎo qù kǔ wú huān shì , líng bō kōng yǒu xiān wà 。
hèn wú hǎo yǔ , hé láng fēng wèi , dìng jiào shuí shuō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.