Traditional

雨中花慢

宴闕倚欄郊外,乍別芳姿,醉登長陌。
漸覺聯綿離緒,淡薄秋色。
寶馬頻嘶,寒蟬晚,正傷行客。
念少年蹤跡。
風流聲價,淚珠偷滴。
從前與,酒朋花侶,鎮賞畫樓瑤席。
今夜裏,清風明月,水村山驛。
往事悠悠似夢,新愁苒苒如織。
斷腸望極。
重逢何處,暮雲凝碧。

Simplified

雨中花慢

宴阙倚栏郊外,乍别芳姿,醉登长陌。
渐觉联绵离绪,淡薄秋色。
宝马频嘶,寒蝉晚,正伤行客。
念少年踪迹。
风流声价,泪珠偷滴。
从前与,酒朋花侣,镇赏画楼瑶席。
今夜里,清风明月,水村山驿。
往事悠悠似梦,新愁苒苒如织。
断肠望极。
重逢何处,暮云凝碧。

Pronunciation

yǔ zhōng huā màn

yàn què yǐ lán jiāo wài , zhà bié fāng zī , zuì dēng cháng mò 。
jiàn jué lián mián lí xù , dàn báo qiū sè 。
bǎo mǎ pín sī , hán chán wǎn , zhèng shāng xíng kè 。
niàn shǎo nián zōng jì 。
fēng liú shēng jià , lèi zhū tōu dī 。
cóng qián yǔ , jiǔ péng huā lǚ , zhèn shǎng huà lóu yáo xí 。
jīn yè lǐ , qīng fēng míng yuè , shuǐ cūn shān yì 。
wǎng shì yōu yōu sì mèng , xīn chóu rǎn rǎn rú zhī 。
duàn cháng wàng jí 。
zhòng féng hé chǔ , mù yún níng bì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.