Traditional

雨中訪崔十八

肩舁仍挈榼,莫怪就君來。
秋雨經三宿,無人勸一杯。

Simplified

雨中访崔十八

肩舁仍挈榼,莫怪就君来。
秋雨经三宿,无人劝一杯。

Pronunciation

yǔ zhōng fǎng cuī shí bā

jiān yú réng qiè kē , mò guài jiù jūn lái 。
qiū yǔ jīng sān sù , wú rén quàn yī bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.