Traditional

雨中赴劉十九二林之期及到寺劉已先去因以四

雲中臺殿泥中路,既阻同遊懶卻還。
將謂獨愁猶對雨,不知多興已尋山。
才應行到千峰裏,隻校來遲半日閑。
最惜杜鵑花爛熳,春風吹盡不同攀。

Simplified

雨中赴刘十九二林之期及到寺刘已先去因以四

云中台殿泥中路,既阻同游懒却还。
将谓独愁犹对雨,不知多兴已寻山。
才应行到千峰里,只校来迟半日闲。
最惜杜鹃花烂熳,春风吹尽不同攀。

Pronunciation

yǔ zhōng fù liú shí jiǔ èr lín zhī qī jí dào sì liú yǐ xiān qù yīn yǐ sì

yún zhōng tái diàn ní zhōng lù , jì zǔ tóng yóu lǎn què huán 。
jiāng wèi dú chóu yóu duì yǔ , bù zhī duō xīng yǐ xún shān 。
cái yīng xíng dào qiān fēng lǐ , zhī xiào lái chí bàn rì xián 。
zuì xī dù juān huā làn màn , chūn fēng chuī jìn bù tóng pān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.