Traditional

雨中過員稷巴陵山居贈別

憐君洞庭上,白發向人垂。
積雨悲幽獨,長江對別離。
牛羊歸故道,猿鳥聚寒枝。
明發遙相望,雲山不可知。

Simplified

雨中过员稷巴陵山居赠别

怜君洞庭上,白发向人垂。
积雨悲幽独,长江对别离。
牛羊归故道,猿鸟聚寒枝。
明发遥相望,云山不可知。

Pronunciation

yǔ zhōng guò yuán jì bā líng shān jū zèng bié

lián jūn dòng tíng shàng , bái fā xiàng rén chuí 。
jī yǔ bēi yōu dú , cháng jiāng duì bié lí 。
niú yáng guī gù dào , yuán niǎo jù hán zhī 。
míng fā yáo xiāng wàng , yún shān bù kě zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.