Traditional

雨中鋤藥

庭中正苦日卓午,水面忽看雲過西。
老子不辭沖急雨,小鋤香帶藥畦泥。

Simplified

雨中锄药

庭中正苦日卓午,水面忽看云过西。
老子不辞冲急雨,小锄香带药畦泥。

Pronunciation

yǔ zhōng chú yào

tíng zhōng zhèng kǔ rì zhuó wǔ , shuǐ miàn hū kàn yún guò xī 。
lǎo zǐ bù cí chōng jí yǔ , xiǎo chú xiāng dài yào qí ní 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.