Traditional

雨中題衰柳

濕屈青條折,寒飄黃葉多。
不知秋雨意,更遣欲如何?

Simplified

雨中题衰柳

湿屈青条折,寒飘黄叶多。
不知秋雨意,更遣欲如何?

Pronunciation

yǔ zhōng tí shuāi liǔ

shī qū qīng tiáo zhē , hán piāo huáng yè duō 。
bù zhī qiū yǔ yì , gēng qiǎn yù rú hé ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.