Traditional

雨復作自近村歸

夜聽蕭蕭未漲溪,朝行滮滮已成泥。
可憐鳩取招麾速,誰似雲知出處齊?
野菊枝長半狼藉,江楓葉落正淒迷。
行人也識龜堂老,小榼村醪手自攜。

Simplified

雨复作自近村归

夜听萧萧未涨溪,朝行滮滮已成泥。
可怜鸠取招麾速,谁似云知出处齐?
野菊枝长半狼藉,江枫叶落正凄迷。
行人也识龟堂老,小榼村醪手自携。

Pronunciation

yǔ fù zuò zì jìn cūn guī

yè tīng xiāo xiāo wèi zhǎng xī , zhāo xíng biāo biāo yǐ chéng ní 。
kě lián jiū qǔ zhāo huī sù , shuí sì yún zhī chū chǔ qí ?
yě jú zhī cháng bàn láng jiè , jiāng fēng yè luò zhèng qī mí 。
xíng rén yě shí guī táng lǎo , xiǎo kē cūn láo shǒu zì xié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.