Traditional

雨夜憶元九

天陰一日便堪愁,何況連宵雨不休。
一種雨中君最苦,偏梁閣道向通州。

Simplified

雨夜忆元九

天阴一日便堪愁,何况连宵雨不休。
一种雨中君最苦,偏梁阁道向通州。

Pronunciation

yǔ yè yì yuán jiǔ

tiān yīn yī rì biàn kān chóu , hé kuàng lián xiāo yǔ bù xiū 。
yī zhǒng yǔ zhōng jūn zuì kǔ , piān liáng gé dào xiàng tōng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.