Traditional

雨夜懷唐安

歸心日夜逆江流,官柳三千憶蜀州。
小閣簾櫳頻夢蝶,平湖煙水已盟鷗。
螢依濕草同為旅,雨滴空階別是愁。
堪笑邦人不解事,區區猶借陸君留。

Simplified

雨夜怀唐安

归心日夜逆江流,官柳三千忆蜀州。
小阁帘栊频梦蝶,平湖烟水已盟鸥。
萤依湿草同为旅,雨滴空阶别是愁。
堪笑邦人不解事,区区犹借陆君留。

Pronunciation

yǔ yè huái táng ān

guī xīn rì yè nì jiāng liú , guān liǔ sān qiān yì shǔ zhōu 。
xiǎo gé lián lóng pín mèng dié , píng hú yān shuǐ yǐ méng ōu 。
yíng yī shī cǎo tóng wéi lǚ , yǔ dī kōng jiē bié shì chóu 。
kān xiào bāng rén bù jiě shì , qū qū yóu jiè lù jūn liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.