Traditional

雨夜贈元十八

卑濕沙頭宅,連陰雨夜天。
共聽檐溜滴,心事兩悠然。
把酒循環飲,移床曲尺眠。
莫言非故舊,相識已三年。

Simplified

雨夜赠元十八

卑湿沙头宅,连阴雨夜天。
共听檐溜滴,心事两悠然。
把酒循环饮,移床曲尺眠。
莫言非故旧,相识已三年。

Pronunciation

yǔ yè zèng yuán shí bā

bēi shī shā tóu zhái , lián yīn yǔ yè tiān 。
gòng tīng yán liū dī , xīn shì liǎng yōu rán 。
bǎ jiǔ xún huán yǐn , yí chuáng qū chǐ mián 。
mò yán fēi gù jiù , xiāng shí yǐ sān nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.