Traditional

雨夜起行室中

老疾逢秋體自輕,披衣暫起繞床行。
隙風不斷燈將滅,檐雨如傾階欲平。
鰥叟何嘗愁枕冷,病夫未免待窗明。
拂書洗硯龜堂上,幽事誰知日有程?

Simplified

雨夜起行室中

老疾逢秋体自轻,披衣暂起绕床行。
隙风不断灯将灭,檐雨如倾阶欲平。
鳏叟何尝愁枕冷,病夫未免待窗明。
拂书洗砚龟堂上,幽事谁知日有程?

Pronunciation

yǔ yè qǐ xíng shì zhōng

lǎo jí féng qiū tǐ zì qīng , pī yī zàn qǐ rào chuáng xíng 。
xì fēng bù duàn dēng jiāng miè , yán yǔ rú qīng jiē yù píng 。
guān sǒu hé cháng chóu zhěn lěng , bìng fū wèi miǎn dài chuāng míng 。
fú shū xǐ yàn guī táng shàng , yōu shì shuí zhī rì yǒu chéng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.