Traditional

雨夜

墻西泥三寸,墻東草三尺。
可憐白鹿泉,蛙黽紛狼籍,濕螢如隕星,入戶黏幾席。
病夫本嗜睡,況此風雨夕。
永懷灢西寺,更憶山南驛。
陳跡不可追,昏然墮吾幘。

Simplified

雨夜

墙西泥三寸,墙东草三尺。
可怜白鹿泉,蛙黾纷狼籍,湿萤如陨星,入户黏几席。
病夫本嗜睡,况此风雨夕。
永怀灢西寺,更忆山南驿。
陈迹不可追,昏然堕吾帻。

Pronunciation

yǔ yè

qiáng xī ní sān cùn , qiáng dōng cǎo sān chǐ 。
kě lián bái lù quán , wā mǐn fēn láng jí , shī yíng rú yǔn xīng , rù hù nián jī xí 。
bìng fū běn shì shuì , kuàng cǐ fēng yǔ xī 。
yǒng huái nǎng xī sì , gēng yì shān nán yì 。
chén jì bù kě zhuī , hūn rán duò wú zé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.