Traditional

雨夜

百紫千紅占歲華,又隨風雨卷泥沙。
即今空有夢為蝶,當日會將命乞花。
倦枕殘燈人寂寞,幽窗小草字欹斜。
悲歡變滅何窮已,學我山僧自一家。

Simplified

雨夜

百紫千红占岁华,又随风雨卷泥沙。
即今空有梦为蝶,当日会将命乞花。
倦枕残灯人寂寞,幽窗小草字欹斜。
悲欢变灭何穷已,学我山僧自一家。

Pronunciation

yǔ yè

bǎi zǐ qiān hóng zhān suì huá , yòu suí fēng yǔ juàn ní shā 。
jí jīn kōng yǒu mèng wéi dié , dāng rì huì jiāng mìng qǐ huā 。
juàn zhěn cán dēng rén jì mò , yōu chuāng xiǎo cǎo zì qī xié 。
bēi huān biàn miè hé qióng yǐ , xué wǒ shān sēng zì yī jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.