Traditional

雨夜

蕭蕭殘發雪侵冠,冉冉清愁用底寬?
把卷昏眸常欲閉,投床睡興卻先闌。
惟須酒沃相如渴,未分人哀範叔寒。
雨霽定知梅已動,佩壺明日試尋看。
雨夜閉門行老死,亦足慰平生。
小雨收仍落,孤燈翳復明。
衰殘書易忘,憂患夢多驚。
熠熠螢矜暗,翻翻雀轉更

Simplified

雨夜

萧萧残发雪侵冠,冉冉清愁用底宽?
把卷昏眸常欲闭,投床睡兴却先阑。
惟须酒沃相如渴,未分人哀范叔寒。
雨霁定知梅已动,佩壶明日试寻看。
雨夜闭门行老死,亦足慰平生。
小雨收仍落,孤灯翳复明。
衰残书易忘,忧患梦多惊。
熠熠萤矜暗,翻翻雀转更

Pronunciation

yǔ yè

xiāo xiāo cán fā xuě qīn guān , rǎn rǎn qīng chóu yòng dǐ kuān ?
bǎ juàn hūn móu cháng yù bì , tóu chuáng shuì xīng què xiān lán 。
wéi xū jiǔ wò xiāng rú kě , wèi fēn rén āi fàn shū hán 。
yǔ jì dìng zhī méi yǐ dòng , pèi hú míng rì shì xún kàn 。
yǔ yè bì mén xíng lǎo sǐ , yì zú wèi píng shēng 。
xiǎo yǔ shōu réng luò , gū dēng yì fù míng 。
shuāi cán shū yì wàng , yōu huàn mèng duō jīng 。
yì yì yíng jīn àn , fān fān què zhuǎn gēng

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.