Traditional

雨夜

小雨初涼夜,殘燈欲暗時。
病多愁近酒,心弱怯題詩。
舊友殊方少,歸耕晚歲宜。
回頭語孤影,此意有君知。

Simplified

雨夜

小雨初凉夜,残灯欲暗时。
病多愁近酒,心弱怯题诗。
旧友殊方少,归耕晚岁宜。
回头语孤影,此意有君知。

Pronunciation

yǔ yè

xiǎo yǔ chū liáng yè , cán dēng yù àn shí 。
bìng duō chóu jìn jiǔ , xīn ruò qiè tí shī 。
jiù yǒu shū fāng shǎo , guī gēng wǎn suì yí 。
huí tóu yǔ gū yǐng , cǐ yì yǒu jūn zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.