Traditional

雨後極涼

金微未壯長,火老尚余燼,可憐茅舍翁,瞑目困藉躪。
蕭蕭得一雨,天氣頗清潤,豈惟爽襟靈,亦足祛疾疢。
浮生日月駛,老死才一瞬。
聖賢邈不嗣,利欲以身徇。
孰能痛澡雪,此道庶少進。
閉門君但學,妙理天豈吝。

Simplified

雨後极凉

金微未壮长,火老尚余烬,可怜茅舍翁,瞑目困藉躏。
萧萧得一雨,天气颇清润,岂惟爽襟灵,亦足祛疾疢。
浮生日月驶,老死才一瞬。
圣贤邈不嗣,利欲以身徇。
孰能痛澡雪,此道庶少进。
闭门君但学,妙理天岂吝。

Pronunciation

yǔ hòu jí liáng

jīn wēi wèi zhuàng cháng , huǒ lǎo shàng yú jìn , kě lián máo shè wēng , míng mù kùn jiè lìn 。
xiāo xiāo dé yī yǔ , tiān qì pō qīng rùn , qǐ wéi shuǎng jīn líng , yì zú qū jí chèn 。
fú shēng rì yuè shǐ , lǎo sǐ cái yī shùn 。
shèng xián miǎo bù sì , lì yù yǐ shēn xùn 。
shú néng tòng zǎo xuě , cǐ dào shù shǎo jìn 。
bì mén jūn dàn xué , miào lǐ tiān qǐ lìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.