Traditional

雨後至近村

年耄身猶健,秋高疾已平。
鄰翁思問訊,蔬圃要巡行。
竹杖輕無跡,芒鞋捷有聲。
相逢無別語,努力事冬耕。

Simplified

雨後至近村

年耄身犹健,秋高疾已平。
邻翁思问讯,蔬圃要巡行。
竹杖轻无迹,芒鞋捷有声。
相逢无别语,努力事冬耕。

Pronunciation

yǔ hòu zhì jìn cūn

nián mào shēn yóu jiàn , qiū gāo jí yǐ píng 。
lín wēng sī wèn xùn , shū pǔ yào xún xíng 。
zhú zhàng qīng wú jì , máng xié jié yǒu shēng 。
xiāng féng wú bié yǔ , nǔ lì shì dōng gēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.