Traditional

雨晴遊香山

雨打酴醾夜未拆,一晴柳岸先飄雪。
我搖畫楫鏡湖中,碧水青天兩奇絕。
長歌縹緲雲不動,橫笛清悲竹將裂。
悠然起舞影零亂,卓爾四顧心激烈。
好山可隱輕舍去,故人已貴長乖隔。
肺渴生塵防酒興,眼暈成花作書厄。
平生所期無一遂,獨有曠快相除折。
夜歸燈火鬧湖邊,淡淡西南一勾月。

Simplified

雨晴游香山

雨打酴醾夜未拆,一晴柳岸先飘雪。
我摇画楫镜湖中,碧水青天两奇绝。
长歌缥缈云不动,横笛清悲竹将裂。
悠然起舞影零乱,卓尔四顾心激烈。
好山可隐轻舍去,故人已贵长乖隔。
肺渴生尘防酒兴,眼晕成花作书厄。
平生所期无一遂,独有旷快相除折。
夜归灯火闹湖边,淡淡西南一勾月。

Pronunciation

yǔ qíng yóu xiāng shān

yǔ dǎ tú mí yè wèi chāi , yī qíng liǔ àn xiān piāo xuě 。
wǒ yáo huà jí jìng hú zhōng , bì shuǐ qīng tiān liǎng qí jué 。
cháng gē piǎo miǎo yún bù dòng , héng dí qīng bēi zhú jiāng liè 。
yōu rán qǐ wǔ yǐng líng luàn , zhuó ěr sì gù xīn jī liè 。
hǎo shān kě yǐn qīng shè qù , gù rén yǐ guì cháng guāi gé 。
fèi kě shēng chén fáng jiǔ xīng , yǎn yùn chéng huā zuò shū è 。
píng shēng suǒ qī wú yī suì , dú yǒu kuàng kuài xiāng chú zhē 。
yè guī dēng huǒ nào hú biān , dàn dàn xī nán yī gōu yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.