Traditional

雨歇池上

檐前微雨歇,池上涼風起。
橋竹碧鮮鮮,岸移莎靡靡。
蒼然古苔石,清淺平流水。
何言中門前,便是深山裏。
雙僮侍坐臥。
一杖扶行止。
饑聞麻粥香,渴覺雲湯美。
平生所好物,今日多在此。
此外更何思?
市朝心已矣!

Simplified

雨歇池上

檐前微雨歇,池上凉风起。
桥竹碧鲜鲜,岸移莎靡靡。
苍然古苔石,清浅平流水。
何言中门前,便是深山里。
双僮侍坐卧。
一杖扶行止。
饥闻麻粥香,渴觉云汤美。
平生所好物,今日多在此。
此外更何思?
市朝心已矣!

Pronunciation

yǔ xiē chí shàng

yán qián wēi yǔ xiē , chí shàng liáng fēng qǐ 。
qiáo zhú bì xiān xiān , àn yí suō mí mí 。
cāng rán gǔ tái shí , qīng qiǎn píng liú shuǐ 。
hé yán zhōng mén qián , biàn shì shēn shān lǐ 。
shuāng tóng shì zuò wò 。
yī zhàng fú xíng zhǐ 。
jī wén má zhōu xiāng , kě jué yún tāng měi 。
píng shēng suǒ hǎo wù , jīn rì duō zài cǐ 。
cǐ wài gēng hé sī ?
shì zhāo xīn yǐ yǐ !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.