Traditional

雨雪

風沙悲久戍,雨雪更勞師。
絕漠無人境,將軍苦戰時。
山川迷向背,氛霧失旌旗。
徒念天涯隔,中人芳草期。

Simplified

雨雪

风沙悲久戍,雨雪更劳师。
绝漠无人境,将军苦战时。
山川迷向背,氛雾失旌旗。
徒念天涯隔,中人芳草期。

Pronunciation

yǔ xuě

fēng shā bēi jiǔ shù , yǔ xuě gēng láo shī 。
jué mò wú rén jìng , jiāng jūn kǔ zhàn shí 。
shān chuān mí xiàng bèi , fēn wù shī jīng qí 。
tú niàn tiān yá gé , zhōng rén fāng cǎo qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.