Traditional

雨雪兼旬有賦

冬溫思雨雪,稍久已復厭;祁寒人怨咨,千載語猶驗。
人心自無常,天命本不僭。
積陰勢已極,浮雲會當歛。
山花紅酣酣,溪水綠灩灩;短篷倘可具,與子東入剡。

Simplified

雨雪兼旬有赋

冬温思雨雪,稍久已复厌;祁寒人怨咨,千载语犹验。
人心自无常,天命本不僭。
积阴势已极,浮云会当歛。
山花红酣酣,溪水绿灩灩;短篷倘可具,与子东入剡。

Pronunciation

yǔ xuě jiān xún yǒu fù

dōng wēn sī yǔ xuě , shāo jiǔ yǐ fù yàn û qí hán rén yuàn zī , qiān zài yǔ yóu yàn 。
rén xīn zì wú cháng , tiān mìng běn bù jiàn 。
jī yīn shì yǐ jí , fú yún huì dāng liǎn 。
shān huā hóng hān hān , xī shuǐ lǜ yàn yàn û duǎn péng tǎng kě jù , yǔ zǐ dōng rù yǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.