Traditional

雨雪放朝因懷微之

歸騎紛紛滿九衢,放朝三日為泥塗。
不知雨雪江陵府,今日排衙得免無?

Simplified

雨雪放朝因怀微之

归骑纷纷满九衢,放朝三日为泥涂。
不知雨雪江陵府,今日排衙得免无?

Pronunciation

yǔ xuě fàng zhāo yīn huái wēi zhī

guī qí fēn fēn mǎn jiǔ qú , fàng zhāo sān rì wéi ní tú 。
bù zhī yǔ xuě jiāng líng fǔ , jīn rì pái yá dé miǎn wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.