Traditional

雩祀樂章·舒和

鳳曲登歌調令序,龍雩集舞泛祥風。
彩旞雲回昭睿德,朱幹電發表神功。

Simplified

雩祀乐章·舒和

凤曲登歌调令序,龙雩集舞泛祥风。
彩旞云回昭睿德,朱干电发表神功。

Pronunciation

yú sì lè zhāng · shū hé

fèng qū dēng gē diào líng xù , lóng yú jí wǔ fàn xiáng fēng 。
cǎi suì yún huí zhāo ruì dé , zhū gān diàn fā biǎo shén gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.