Traditional

雩祀樂章·豫和

鳥緯遷序,龍星見辰。
純陽在律,明德崇禋。
五方降帝,萬宇安人。
恭以致享,肅以迎神。

Simplified

雩祀乐章·豫和

鸟纬迁序,龙星见辰。
纯阳在律,明德崇禋。
五方降帝,万宇安人。
恭以致享,肃以迎神。

Pronunciation

yú sì lè zhāng · yù hé

niǎo wěi qiān xù , lóng xīng jiàn chén 。
chún yáng zài lǜ , míng dé chóng yīn 。
wǔ fāng jiàng dì , wàn yǔ ān rén 。
gōng yǐ zhì xiǎng , sù yǐ yíng shén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.