Traditional

雩祀樂章·豫和

祀遵經設,享緣成舉。
獻畢於樽,徹臨於俎。
舞止幹戚,樂停梘敔。
歌以送神,神還其所。
第十一卷

Simplified

雩祀乐章·豫和

祀遵经设,享缘成举。
献毕于樽,彻临于俎。
舞止干戚,乐停枧敔。
歌以送神,神还其所。
第十一卷

Pronunciation

yú sì lè zhāng · yù hé

sì zūn jīng shè , xiǎng yuán chéng jǔ 。
xiàn bì yú zūn , chè lín yú zǔ 。
wǔ zhǐ gān qī , lè tíng jiǎn yǔ 。
gē yǐ sòng shén , shén huán qí suǒ 。
dì shí yī juàn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.