Traditional

雩祀樂章·雍和

紺筵分彩,寶圖吐絢。
風管晨凝,雲歌曉囀。
肅事蘭羞,虔申桂奠。
百谷斯登,萬箱攸薦。

Simplified

雩祀乐章·雍和

绀筵分彩,宝图吐绚。
风管晨凝,云歌晓啭。
肃事兰羞,虔申桂奠。
百谷斯登,万箱攸荐。

Pronunciation

yú sì lè zhāng · yōng hé

gàn yán fēn cǎi , bǎo tú tǔ xuàn 。
fēng guǎn chén níng , yún gē xiǎo zhuàn 。
sù shì lán xiū , qián shēn guì diàn 。
bǎi gǔ sī dēng , wàn xiāng yōu jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.