Traditional

雪中即事答微之

連夜江雲黃慘淡,平明山雪白模糊。
銀河沙漲三千裏,梅嶺花排一萬株。
北市風生飄散面,東樓日出照凝酥。
誰家高士關門戶,何處行人失道途。
舞鶴庭前毛稍定,搗衣砧上練新鋪。
戲團稚女呵紅手,愁坐衰翁對白須。
壓瘴一州除疾苦,呈豐萬井盡歡娛。
潤含玉德懷君子,寒助霜威憶大夫。
莫道煙波一水隔,何妨氣候兩鄉殊。
越中地暖多成雨,還有瑤臺瓊樹無。

Simplified

雪中即事答微之

连夜江云黄惨澹,平明山雪白模糊。
银河沙涨三千里,梅岭花排一万株。
北市风生飘散面,东楼日出照凝酥。
谁家高士关门户,何处行人失道途。
舞鹤庭前毛稍定,捣衣砧上练新铺。
戏团稚女呵红手,愁坐衰翁对白须。
压瘴一州除疾苦,呈丰万井尽欢娱。
润含玉德怀君子,寒助霜威忆大夫。
莫道烟波一水隔,何妨气候两乡殊。
越中地暖多成雨,还有瑶台琼树无。

Pronunciation

xuě zhōng jí shì dá wēi zhī

lián yè jiāng yún huáng cǎn dàn , píng míng shān xuě bái mó hū 。
yín hé shā zhǎng sān qiān lǐ , méi lǐng huā pái yī wàn zhū 。
běi shì fēng shēng piāo sàn miàn , dōng lóu rì chū zhào níng sū 。
shuí jiā gāo shì guān mén hù , hé chǔ xíng rén shī dào tú 。
wǔ hè tíng qián máo shāo dìng , dǎo yī zhēn shàng liàn xīn pū 。
xì tuán zhì nǚ hē hóng shǒu , chóu zuò shuāi wēng duì bái xū 。
yā zhàng yī zhōu chú jí kǔ , chéng fēng wàn jǐng jìn huān yú 。
rùn hán yù dé huái jūn zǐ , hán zhù shuāng wēi yì dà fū 。
mò dào yān bō yī shuǐ gé , hé fáng qì hòu liǎng xiāng shū 。
yuè zhōng dì nuǎn duō chéng yǔ , huán yǒu yáo tái qióng shù wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.