Traditional

雪中寄令狐相公兼呈夢得

兔園春雪梁王會,想對金罌詠玉塵。
今日相如身在此,不知客右坐何人?

Simplified

雪中寄令狐相公兼呈梦得

兔园春雪梁王会,想对金罂咏玉尘。
今日相如身在此,不知客右坐何人?

Pronunciation

xuě zhōng jì líng hú xiāng gōng jiān chéng mèng dé

tù yuán chūn xuě liáng wáng huì , xiǎng duì jīn yīng yǒng yù chén 。
jīn rì xiāng rú shēn zài cǐ , bù zhī kè yòu zuò hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.