Traditional

雪中晏起偶詠所懷兼呈張常侍、韋庶子、皇甫

窮陰蒼蒼雪雰雰,雪深沒脛泥埋輪。
東家典錢歸礙夜,南家貰米出淩晨。
我獨何者無此弊,復帳重衾暖若春。
怕寒放懶不肯動,日高眠足方頻伸。
瓶中有酒爐有炭,甕中有飯庖有薪。
奴溫婢飽身晏起,致茲快活良有因。
上無臯陶伯益廊廟材,的不能匡君輔國活生民。
下無巢父許由箕潁操,又不能食薇飲水自苦辛。
君不見南山悠悠多白雲,又不見西京浩浩唯紅塵。
紅塵鬧熱白雲冷,好於冷熱中間安置身。
三年僥幸忝洛尹,兩任優穩為商賓。
非賢非愚非智慧,不貴不富不賤貧。
冉冉老去過六十,騰騰閑來經七春。
不知張韋與皇甫,私喚我作何如人。

Simplified

雪中晏起偶咏所怀兼呈张常侍、韦庶子、皇甫

穷阴苍苍雪雰雰,雪深没胫泥埋轮。
东家典钱归碍夜,南家贳米出凌晨。
我独何者无此弊,复帐重衾暖若春。
怕寒放懒不肯动,日高眠足方频伸。
瓶中有酒炉有炭,瓮中有饭庖有薪。
奴温婢饱身晏起,致兹快活良有因。
上无皋陶伯益廊庙材,的不能匡君辅国活生民。
下无巢父许由箕颍操,又不能食薇饮水自苦辛。
君不见南山悠悠多白云,又不见西京浩浩唯红尘。
红尘闹热白云冷,好于冷热中间安置身。
三年侥幸忝洛尹,两任优稳为商宾。
非贤非愚非智慧,不贵不富不贱贫。
冉冉老去过六十,腾腾闲来经七春。
不知张韦与皇甫,私唤我作何如人。

Pronunciation

xuě zhōng yàn qǐ ǒu yǒng suǒ huái jiān chéng zhāng cháng shì b wéi shù zǐ b huáng fǔ

qióng yīn cāng cāng xuě fēn fēn , xuě shēn méi jìng ní mái lún 。
dōng jiā diǎn qián guī ài yè , nán jiā shì mǐ chū líng chén 。
wǒ dú hé zhě wú cǐ bì , fù zhàng zhòng qīn nuǎn ruò chūn 。
pà hán fàng lǎn bù kěn dòng , rì gāo mián zú fāng pín shēn 。
píng zhōng yǒu jiǔ lú yǒu tàn , wèng zhōng yǒu fàn páo yǒu xīn 。
nú wēn bì bǎo shēn yàn qǐ , zhì zī kuài huó liáng yǒu yīn 。
shàng wú gāo táo bó yì láng miào cái , dí bù néng kuāng jūn fǔ guó huó shēng mín 。
xià wú cháo fù xǔ yóu jī yǐng cāo , yòu bù néng shí wēi yǐn shuǐ zì kǔ xīn 。
jūn bù jiàn nán shān yōu yōu duō bái yún , yòu bù jiàn xī jīng hào hào wéi hóng chén 。
hóng chén nào rè bái yún lěng , hǎo yú lěng rè zhōng jiān ān zhì shēn 。
sān nián jiǎo xìng tiǎn luò yǐn , liǎng rèn yōu wěn wéi shāng bīn 。
fēi xián fēi yú fēi zhì huì , bù guì bù fù bù jiàn pín 。
rǎn rǎn lǎo qù guò liù shí , téng téng xián lái jīng qī chūn 。
bù zhī zhāng wéi yǔ huáng fǔ , sī huàn wǒ zuò hé rú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.