Traditional

雪中獨酌

金尊玉瀣有何好?
不堪生世忽忽老。
朱顏忽已謝晨鏡,白骨行看閉秋草。
駭浪嵯峨風作之,蛟龍血人以為嬉;畏塗寄命三十載,賴有痛飲紓吾悲。
莫驚醉眼炯如電,假鉞猶堪行督戰;指麾突騎取遼陽,雪灑轅門夜傳箭。

Simplified

雪中独酌

金尊玉瀣有何好?
不堪生世忽忽老。
朱颜忽已谢晨镜,白骨行看闭秋草。
骇浪嵯峨风作之,蛟龙血人以为嬉;畏涂寄命三十载,赖有痛饮纾吾悲。
莫惊醉眼炯如电,假钺犹堪行督战;指麾突骑取辽阳,雪洒辕门夜传箭。

Pronunciation

xuě zhōng dú zhuó

jīn zūn yù xiè yǒu hé hǎo ?
bù kān shēng shì hū hū lǎo 。
zhū yán hū yǐ xiè chén jìng , bái gǔ xíng kàn bì qiū cǎo 。
hài làng cuó é fēng zuò zhī , jiāo lóng xuè rén yǐ wéi xī û wèi tú jì mìng sān shí zài , lài yǒu tòng yǐn shū wú bēi 。
mò jīng zuì yǎn jiǒng rú diàn , jiǎ yuè yóu kān xíng dū zhàn û zhǐ huī tū qí qǔ liáo yáng , xuě sǎ yuán mén yè chuán jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.