Traditional

雪中酒熟欲攜訪吳監先寄此詩

新雪對新酒,憶同傾一杯。
自然須訪戴,不必待延枚。
[雪賦雲:延枚叟。
]陳榻無辭解,袁門莫懶開。
笙歌與談笑,隨事自將來。

Simplified

雪中酒熟欲携访吴监先寄此诗

新雪对新酒,忆同倾一杯。
自然须访戴,不必待延枚。
[雪赋云:延枚叟。
]陈榻无辞解,袁门莫懒开。
笙歌与谈笑,随事自将来。

Pronunciation

xuě zhōng jiǔ shú yù xié fǎng wú jiān xiān jì cǐ shī

xīn xuě duì xīn jiǔ , yì tóng qīng yī bēi 。
zì rán xū fǎng dài , bù bì dài yán méi 。
[ xuě fù yún : yán méi sǒu 。
] chén tà wú cí jiě , yuán mén mò lǎn kāi 。
shēng gē yǔ tán xiào , suí shì zì jiāng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.