Traditional

雪後早過天津橋偶呈諸客

官橋晴雪曉峨峨,老尹行吟獨一過。
紫綬相輝應不惡,白須同色復如何?
悠揚短景雕年急,牢落衰情感事多。
猶賴洛中饒醉客,時時(訁尼)我喚笙歌。

Simplified

雪后早过天津桥偶呈诸客

官桥晴雪晓峨峨,老尹行吟独一过。
紫绶相辉应不恶,白须同色复如何?
悠扬短景凋年急,牢落衰情感事多。
犹赖洛中饶醉客,时时(讠尼)我唤笙歌。

Pronunciation

xuě hòu zǎo guò tiān jīn qiáo ǒu chéng zhū kè

guān qiáo qíng xuě xiǎo é é , lǎo yǐn xíng yín dú yī guò 。
zǐ shòu xiāng huī yīng bù è , bái xū tóng sè fù rú hé ?
yōu yáng duǎn jǐng diāo nián jí , láo luò shuāi qíng gǎn shì duō 。
yóu lài luò zhōng ráo zuì kè , shí shí ( yán ní ) wǒ huàn shēng gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.