Traditional

雪後過集賢裴令公舊宅有感

梁王捐館後,枚叟過門時。
有淚人還泣,無情雪不知。
臺亭留盡在,賓客散何之?
唯有蕭條雁,時來下故池。

Simplified

雪后过集贤裴令公旧宅有感

梁王捐馆后,枚叟过门时。
有泪人还泣,无情雪不知。
台亭留尽在,宾客散何之?
唯有萧条雁,时来下故池。

Pronunciation

xuě hòu guò jí xián péi líng gōng jiù zhái yǒu gǎn

liáng wáng juān guǎn hòu , méi sǒu guò mén shí 。
yǒu lèi rén huán qì , wú qíng xuě bù zhī 。
tái tíng liú jìn zài , bīn kè sàn hé zhī ?
wéi yǒu xiāo tiáo yàn , shí lái xià gù chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.