Traditional

雪夜作

雪重從壓竹,竹折有奇聲;雪深亦莫掃,小窗終夜明。
我老尚耐冷,開卷對短檠。
龍茶與羔酒,得失不足評。
但思被重鎧,夜入蔡州城。
君勿輕臞儒,有誌事竟成。

Simplified

雪夜作

雪重从压竹,竹折有奇声;雪深亦莫扫,小窗终夜明。
我老尚耐冷,开卷对短檠。
龙茶与羔酒,得失不足评。
但思被重铠,夜入蔡州城。
君勿轻臞儒,有志事竟成。

Pronunciation

xuě yè zuò

xuě zhòng cóng yā zhú , zhú zhē yǒu qí shēng û xuě shēn yì mò sǎo , xiǎo chuāng zhōng yè míng 。
wǒ lǎo shàng nài lěng , kāi juàn duì duǎn qíng 。
lóng chá yǔ gāo jiǔ , dé shī bù zú píng 。
dàn sī bèi zhòng kǎi , yè rù cài zhōu chéng 。
jūn wù qīng qú rú , yǒu zhì shì jìng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.