Traditional

雪夜喜李郎中見訪兼酬所贈

可憐今夜鵝毛雪,引得高情鶴氅人。
紅蠟燭前明似晝,青氈帳裏暖如春。
十分滿盞黃金液,一尺中庭白玉塵。
對此欲留君便宿,詩情酒分合相親。

Simplified

雪夜喜李郎中见访兼酬所赠

可怜今夜鹅毛雪,引得高情鹤氅人。
红蜡烛前明似昼,青毡帐里暖如春。
十分满盏黄金液,一尺中庭白玉尘。
对此欲留君便宿,诗情酒分合相亲。

Pronunciation

xuě yè xǐ lǐ láng zhōng jiàn fǎng jiān chóu suǒ zèng

kě lián jīn yè é máo xuě , yǐn dé gāo qíng hè chǎng rén 。
hóng là zhú qián míng sì zhòu , qīng zhān zhàng lǐ nuǎn rú chūn 。
shí fēn mǎn zhǎn huáng jīn yè , yī chǐ zhōng tíng bái yù chén 。
duì cǐ yù liú jūn biàn sù , shī qíng jiǔ fēn hé xiāng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.