Traditional

雪夜對酒招客

帳小青氈暖,杯香綠蟻新。
醉憐今夜月,歡憶去年人。
暗落燈花燼,閑生草座塵。
殷勤報弦管,明日有嘉賓。

Simplified

雪夜对酒招客

帐小青毡暖,杯香绿蚁新。
醉怜今夜月,欢忆去年人。
暗落灯花烬,闲生草座尘。
殷勤报弦管,明日有嘉宾。

Pronunciation

xuě yè duì jiǔ zhāo kè

zhàng xiǎo qīng zhān nuǎn , bēi xiāng lǜ yǐ xīn 。
zuì lián jīn yè yuè , huān yì qù nián rén 。
àn luò dēng huā jìn , xián shēng cǎo zuò chén 。
yīn qín bào xián guǎn , míng rì yǒu jiā bīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.