Traditional

雪夜小飲贈夢得

同為懶慢園林客,共對蕭條雨雪天。
小酌酒巡銷永夜,大開口笑送殘年。
久將時背成遺老,多被人呼作散仙。
呼作散仙應有以,曾看東海變桑田。

Simplified

雪夜小饮赠梦得

同为懒慢园林客,共对萧条雨雪天。
小酌酒巡销永夜,大开口笑送残年。
久将时背成遗老,多被人呼作散仙。
呼作散仙应有以,曾看东海变桑田。

Pronunciation

xuě yè xiǎo yǐn zèng mèng dé

tóng wéi lǎn màn yuán lín kè , gòng duì xiāo tiáo yǔ xuě tiān 。
xiǎo zhuó jiǔ xún xiāo yǒng yè , dà kāi kǒu xiào sòng cán nián 。
jiǔ jiāng shí bèi chéng yí lǎo , duō bèi rén hū zuò sàn xiān 。
hū zuò sàn xiān yīng yǒu yǐ , zēng kàn dōng hǎi biàn sāng tián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.