Traditional

雪夜

雪屋透窗明,風簾撮夜聲。
披衣擁爐坐,忘卻在都城。

Simplified

雪夜

雪屋透窗明,风帘撮夜声。
披衣拥炉坐,忘却在都城。

Pronunciation

xuě yè

xuě wū tòu chuāng míng , fēng lián cuō yè shēng 。
pī yī yōng lú zuò , wàng què zài dū chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.