Traditional

雪後尋梅偶得絕句十首

青帝宮中第一妃,寶香熏徹素綃衣。
定知謫墮不容久,萬斛玉塵來聘歸。

Simplified

雪後寻梅偶得绝句十首

青帝宫中第一妃,宝香熏彻素绡衣。
定知谪堕不容久,万斛玉尘来聘归。

Pronunciation

xuě hòu xún méi ǒu dé jué jù shí shǒu

qīng dì gōng zhōng dì yī fēi , bǎo xiāng xūn chè sù xiāo yī 。
dìng zhī zhé duò bù róng jiǔ , wàn hú yù chén lái pìn guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.