Traditional

雪意

風吼江郊雪意濃,雲如雨陣決雌雄。
山寒酒過平時量,窗黑書虧半日功。
閑話更端茶竈熟,清詩分韻地爐紅。
不須遽覓華胥路,更俟天花落坐中。

Simplified

雪意

风吼江郊雪意浓,云如雨阵决雌雄。
山寒酒过平时量,窗黑书亏半日功。
闲话更端茶灶熟,清诗分韵地炉红。
不须遽觅华胥路,更俟天花落坐中。

Pronunciation

xuě yì

fēng hǒu jiāng jiāo xuě yì nóng , yún rú yǔ zhèn jué cí xióng 。
shān hán jiǔ guò píng shí liáng , chuāng hēi shū kuī bàn rì gōng 。
xián huà gēng duān chá zào shú , qīng shī fēn yùn dì lú hóng 。
bù xū jù mì huá xū lù , gēng sì tiān huā luò zuò zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.