Traditional

雪暮偶與夢得同致仕裴賓客王尚書飲

黃昏慘慘雪霏霏,白首相歡醉不歸。
四個老人三百歲,人間此會亦應稀。
[裴年九十余,王八十余,予與夢得俱七十,合三百余歲,可謂希有之會也。
]

Simplified

雪暮偶与梦得同致仕裴宾客王尚书饮

黄昏惨惨雪霏霏,白首相欢醉不归。
四个老人三百岁,人间此会亦应稀。
[裴年九十余,王八十余,予与梦得俱七十,合三百余岁,可谓希有之会也。
]

Pronunciation

xuě mù ǒu yǔ mèng dé tóng zhì shì péi bīn kè wáng shàng shū yǐn

huáng hūn cǎn cǎn xuě fēi fēi , bái shǒu xiāng huān zuì bù guī 。
sì gè lǎo rén sān bǎi suì , rén jiān cǐ huì yì yīng xī 。
[ péi nián jiǔ shí yú , wáng bā shí yú , yú yǔ mèng dé jù qī shí , hé sān bǎi yú suì , kě wèi xī yǒu zhī huì yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.