Traditional

雪朝乘興欲詣李司徒留守先以五韻戲之

夜寒生酒思,曉雪引詩情。
熱飲一兩盞,冷吟三五聲。
鋪花憐地凍,銷玉畏天晴。
好拂烏巾出,宜披鶴氅行。
梁園應有興,何不召鄒生?

Simplified

雪朝乘兴欲诣李司徒留守先以五韵戏之

夜寒生酒思,晓雪引诗情。
热饮一两盏,冷吟三五声。
铺花怜地冻,销玉畏天晴。
好拂乌巾出,宜披鹤氅行。
梁园应有兴,何不召邹生?

Pronunciation

xuě zhāo chéng xīng yù yì lǐ sī tú liú shǒu xiān yǐ wǔ yùn xì zhī

yè hán shēng jiǔ sī , xiǎo xuě yǐn shī qíng 。
rè yǐn yī liǎng zhǎn , lěng yín sān wǔ shēng 。
pū huā lián dì dòng , xiāo yù wèi tiān qíng 。
hǎo fú wū jīn chū , yí pī hè chǎng xíng 。
liáng yuán yīng yǒu xīng , hé bù zhào zōu shēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.