Traditional

霖雨苦多江湖暴漲塊然獨望因題北亭

自作潯陽客,無如苦雨何。
陰昏晴日少,閑悶睡時多。
湖闊將天合,雲低與水和。
籬根舟子語,巷口釣人歌。
霧鳥沈黃氣,風帆蹴白波。
門前車馬道,一宿變江河。

Simplified

霖雨苦多江湖暴涨块然独望因题北亭

自作浔阳客,无如苦雨何。
阴昏晴日少,闲闷睡时多。
湖阔将天合,云低与水和。
篱根舟子语,巷口钓人歌。
雾鸟沉黄气,风帆蹴白波。
门前车马道,一宿变江河。

Pronunciation

lín yǔ kǔ duō jiāng hú bào zhǎng kuài rán dú wàng yīn tí běi tíng

zì zuò xún yáng kè , wú rú kǔ yǔ hé 。
yīn hūn qíng rì shǎo , xián mèn shuì shí duō 。
hú kuò jiāng tiān hé , yún dī yǔ shuǐ hé 。
lí gēn zhōu zǐ yǔ , xiàng kǒu diào rén gē 。
wù niǎo chén huáng qì , fēng fān cù bái bō 。
mén qián chē mǎ dào , yī sù biàn jiāng hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.