Traditional

霜葉飛

故宮秋晚餘芳盡,輕陰閑淡池閣。
鳳泥銀暗玳紋花,卷斷腸簾幕。
漸砌菊,遺金謝卻,芙蓉才共清霜約。
半弄蕊,冰綃波淺,拂胭脂,翠瓊連並雕萼。
應是曾倚東君,縱艷姿輕盈,映損丹杏紅藥。
旋成深妒,判與西風,任從開落。
況衰晚,淵明意薄。
重陽羞對吟酌。
待說與江梅,早傅粉勻香,慰伊蕭索。

Simplified

霜叶飞

故宫秋晚馀芳尽,轻阴闲淡池阁。
凤泥银暗玳纹花,卷断肠帘幕。
渐砌菊,遗金谢却,芙蓉才共清霜约。
半弄蕊,冰绡波浅,拂胭脂,翠琼连并雕萼。
应是曾倚东君,纵艳姿轻盈,映损丹杏红药。
旋成深妒,判与西风,任从开落。
况衰晚,渊明意薄。
重阳羞对吟酌。
待说与江梅,早傅粉匀香,慰伊萧索。

Pronunciation

shuāng yè fēi

gù gōng qiū wǎn yú fāng jìn , qīng yīn xián dàn chí gé 。
fèng ní yín àn dài wén huā , juàn duàn cháng lián mù 。
jiàn qì jú , yí jīn xiè què , fú róng cái gòng qīng shuāng yuē 。
bàn nòng ruǐ , bīng xiāo bō qiǎn , fú yān zhī , cuì qióng lián bìng diāo è 。
yīng shì zēng yǐ dōng jūn , zòng yàn zī qīng yíng , yìng sǔn dān xìng hóng yào 。
xuán chéng shēn dù , pàn yǔ xī fēng , rèn cóng kāi luò 。
kuàng shuāi wǎn , yuān míng yì báo 。
zhòng yáng xiū duì yín zhuó 。
dài shuō yǔ jiāng méi , zǎo fù fěn yún xiāng , wèi yī xiāo suǒ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.