Traditional

霜天曉角

一聲阿鵲。
人在雲西角。
信有黃昏風雨,孤燈酒,不禁酌。
錯錯。
誰誤著。
明知明做卻。
頗寄香箋歸去,教看了,細揉嚼。

Simplified

霜天晓角

一声阿鹊。
人在云西角。
信有黄昏风雨,孤灯酒,不禁酌。
错错。
谁误著。
明知明做却。
颇寄香笺归去,教看了,细揉嚼。

Pronunciation

shuāng tiān xiǎo jiǎo

yī shēng ā què 。
rén zài yún xī jiǎo 。
xìn yǒu huáng hūn fēng yǔ , gū dēng jiǔ , bù jīn zhuó 。
cuò cuò 。
shuí wù zhù 。
míng zhī míng zuò què 。
pō jì xiāng jiān guī qù , jiào kàn liǎo , xì róu jiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.