Traditional

霜天曉角

浮生碌碌。
盡飄流世欲。
空恁苦爭活計,被情愛海沒。
夢中競利祿。
謾儔機狡,縱有百般榮貴,誰念光陰迅速。

Simplified

霜天晓角

浮生碌碌。
尽飘流世欲。
空恁苦争活计,被情爱海没。
梦中竞利禄。
谩俦机狡,纵有百般荣贵,谁念光阴迅速。

Pronunciation

shuāng tiān xiǎo jiǎo

fú shēng lù lù 。
jìn piāo liú shì yù 。
kōng nèn kǔ zhēng huó jì , bèi qíng ài hǎi méi 。
mèng zhōng jìng lì lù 。
mán chóu jī jiǎo , zòng yǒu bǎi bān róng guì , shuí niàn guāng yīn xùn sù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.