Traditional

霜天雜興

楓業全丹槲葉黃,江城殘角伴斜陽。
琴書自足閑中樂,天地能容醉後狂。
老死山林初不憾,夢遊河渭獨難忘。
谷城黃石今安在?
取履猶思效子房。

Simplified

霜天杂兴

枫业全丹槲叶黄,江城残角伴斜阳。
琴书自足闲中乐,天地能容醉後狂。
老死山林初不憾,梦游河渭独难忘。
谷城黄石今安在?
取履犹思效子房。

Pronunciation

shuāng tiān zá xīng

fēng yè quán dān hú yè huáng , jiāng chéng cán jiǎo bàn xié yáng 。
qín shū zì zú xián zhōng lè , tiān dì néng róng zuì hòu kuáng 。
lǎo sǐ shān lín chū bù hàn , mèng yóu hé wèi dú nán wàng 。
gǔ chéng huáng shí jīn ān zài ?
qǔ lǚ yóu sī xiào zǐ fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.