Traditional

霜菊

秋盡北風去,律移寒氣肅。
淅瀝降繁霜,離披委殘菊。
華滋尚照灼,幽氣含紛郁。
的的冒空園,萋萋被幽谷。
騷人有遺詠,陶令曾盈掬。
儻使懷袖中,猶堪襲余馥。

Simplified

霜菊

秋尽北风去,律移寒气肃。
淅沥降繁霜,离披委残菊。
华滋尚照灼,幽气含纷郁。
的的冒空园,萋萋被幽谷。
骚人有遗咏,陶令曾盈掬。
傥使怀袖中,犹堪袭余馥。

Pronunciation

shuāng jú

qiū jìn běi fēng qù , lǜ yí hán qì sù 。
xī lì jiàng fán shuāng , lí pī wěi cán jú 。
huá zī shàng zhào zhuó , yōu qì hán fēn yù 。
dí dí mào kōng yuán , qī qī bèi yōu gǔ 。
sāo rén yǒu yí yǒng , táo líng zēng yíng jū 。
tǎng shǐ huái xiù zhōng , yóu kān xí yú fù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.