Traditional

霜隼下晴臯

九臯霜氣勁,翔隼下初晴。
風動閑雲卷,星馳白草平。
棱棱方厲疾,肅肅自縱橫。
掠地秋毫迥,投身逸翮輕。
高墉全失影,逐雀作飛聲。
薄暮寒郊外,悠悠萬裏情。

Simplified

霜隼下晴皋

九皋霜气劲,翔隼下初晴。
风动闲云卷,星驰白草平。
棱棱方厉疾,肃肃自纵横。
掠地秋毫迥,投身逸翮轻。
高墉全失影,逐雀作飞声。
薄暮寒郊外,悠悠万里情。

Pronunciation

shuāng sǔn xià qíng gāo

jiǔ gāo shuāng qì jìn , xiáng sǔn xià chū qíng 。
fēng dòng xián yún juàn , xīng chí bái cǎo píng 。
léng léng fāng lì jí , sù sù zì zòng héng 。
l gāo yōng quán shī yǐng , zhú què zuò fēi shēng 。
báo mù hán jiāo wài , yōu yōu wàn lǐ qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.